Technical Service Hanbook

Key for Technician


[59] Hướng dẫn xử lý lỗi DTC P0106 trên xe kia sportage

Share
avatar
Admin
Admin

Posts : 303
Join date : 2017-02-17

[59] Hướng dẫn xử lý lỗi DTC P0106 trên xe kia sportage

Post by Admin on Mon Apr 03, 2017 4:10 pm

Loại xe SPORTAGE (SL)
Nhóm HT cơ khí đô ̣ ng cơ
Sô ́ TSB 11-TSB-06
Vấ n đề :
SPORTAGE (SL) - THAY THÊ ́ TÂ ́ M CHĂ ́ N HU ́ T KHÔNG
KHÍ
Ngày 14/09/2011
Khu vư ̣ c Viê ̣ t Nam
Kiê ̉ u TSB Sư ̃ a chư ̃ a
1. MÔ TẢ
■ TRIỆU CHỨNG /TÌNH TRẠNG XE
Một số xe SPORTAGE (SL/SLe) trang bị động cơ xăng có biểu hiện động cơ thiếu công suất, hoặc đèn báo
lỗi động cơ phát sáng với mã lỗi DTC P0106 do có quá nhiều tuyết trong bộ lọc gió và nó chảy vào bộ lọc
gió và làm tắt luồn di chuyển của dòng khí
※DTC P0106 : Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance.
Only registered and activated users can see links!


11-TSB-06-Sportage(SL)-Thay the tam chan hut khong khi.pdf

    Current date/time is Mon Sep 24, 2018 10:20 am